Personvernerklæring

Revisjonsdato: 25.01.2023

PCOS Norge er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger registrert hos oss. Vi forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere personvernerklæringen. Dersom vi endrer personvernerklæringen legger vi ut den reviderte utgaven med revisjonsdato. Har du spørsmål som handler om hvordan vi jobber med personvern i foreningen kan du kontakte oss på post@pcosnorge.no.

 1. Personopplysninger vi samler inn og behandler

   Ved innmelding i PCOS Norge registrerer vi følgende informasjon om deg:

  • Navn

  • Fødselsdato

  • Postadresse

  • E-postadresse

  • Telefonnummer

  • Medlemsnummer

 2. Hvordan vi bruker personopplysningene

  Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

  Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, som når du har registrert deg som medlem hos oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

  Administrasjon av kundeforhold

  Vi bruker dine personopplysninger til å administrere ditt medlemskap hos oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

  Tilpasset brukeropplevelse

  Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt medlemskap og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

 3. Hvordan vi sikrer personopplysningene

  Tilgangskontroll

  Vi oppbevarer personopplysninger på en forsvarlig måte og sikrer tilgangen til disse med tilgangskontrollmekanismer slik at personopplysningene ikke kommer i uberettigedes hender.

  Gode internrutiner

  PCOS Norge har gode rutiner på tilgangskontroll til medlemsregisteret, samt behandling av personopplysninger. Kun utvalgte styremedlemmer har tilgang til medlemsregisteret.

  Databehandlere

  PCOS Norge står i stor grad ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Likevel jobber vi også med samarbeidsparter som av ulike årsaker er nødt til å ha innsyn i noen de samme personopplysningene som oss. Andre som har innsyn i dine personopplysninger, og som vi har inngått databehandleravtaler med inkluderer:

  • Vipps. Personvernserklæringen deres kan du lese her.

 4. Dine rettigheter

  Rett til innsyn i egne opplysninger

  Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på post@pcosnorge.no for å bruke innsynsretten din.

  Rett til korrigering av personopplysninger

  Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

  Retten til sletting av personopplysninger

  Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Merk at vi uten personopplysninger ikke kan behandle medlemskapet ditt i PCOS Norge og du vil derfor samtidig bli meldt ut.

  Retten til å avslutte ditt medlemskap

  Du kan når som helst melde deg ut av foreningen ved å administrere medlemskapet ditt på Min side eller ved sende en mail til post@pcosnorge.no..

  Dataportabilitet

  Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på post@pcosnorge.no for å få utlevert dine personopplysninger.

  Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

  Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta kontakt på post@pcosnorge.no for å sende oss en klage. Klagen kan også rettes til Datatilsynet dersom du føler at ditt personvern har blitt krenket. På Datatilsynets hjemmeside kan du lese mer om hvordan du skal gå frem med en eventuell klage.

 5. Salgsvilkår

  Avtalen

  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

  Partene

  Selger er PCOS NORGE - STØTTEFORENING FOR POLYCYSTISK OVARIESYNDROM og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

  Pris

  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

  Avtaleinngåelse

  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

  Medlemskap i PCOS Norge

  Medlemskapet gjelder i 12 kalendermåneder fra datoen medlemskontingenten er mottatt av selger. Kjøper kan når som helst si opp sitt medlemskap ved å kontakte selger på post@pcosnorge.no. Merk at medlemskontingent for gjenværende måneder ikke blir tilbakebetalt kjøper.

  Betaling

  Selgeren kan kreve betaling for medlemskontingent fra det tidspunkt medlemskapet blir registrert. Selger godtar kun betaling med Vipps. Medlemskapet fornyes hvert år på registreringsdato, og kjøper vil motta et betalingskrav i Vipps tidligst to dager før fornyelsesdato og senest samme dag som fornyelsesdato.

  Levering

  Levering er skjedd når kjøperen har overtatt tingen, mao. i det øyeblikk medlemskapet er registrert i våre systemer.

  Angrerett

  Det er ikke angrerett på medlemskontingent og donasjoner. Ved spørsmål ta kontakt med post@pcosnorge.no..

  Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.


  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.